Στο άρμα της Χήτος ΑΒΕΕ (Ζαγόρι) «ανεβαίνει» η εταιρεία αναψυκτικών Green Cola, μια κίνηση αναμενόμενη μετά την συμφωνία του περσινού καλοκαιριού μεταξύ των δύο εταιρειών για σύσταση κοινής εμπορικής εταιρείας, με έδρα το Λονδίνο.

Με διευθύνοντα σύμβουλο, τον κ. Δαμιανό Μπάρκα, ο νέος παίκτης στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών, υπό την επωνυμία Green Beverages Group, στοχεύει στην επίτευξη της στρατηγικής δυναμικής ανάπτυξης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

Εμφιαλωμένο νερό: Η δύσκολη εξίσωση της ανακύκλωσης και οι αλλαγές στην τιμή από την 1η Ιουλίου

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συγχώνευσης της Χήτος και της Green Cola, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην απορροφώσα εταιρία, στο οποίο οι βασικοί μέτοχοι αποφάσισαν να μην συμμετέχουν, ενώ διατηρούν τη συμμετοχή τους στο Βoard της Group Beverages Group PLC με έδρα το Λονδίνο.

Πενταετές πλάνο

Στόχος του νέου πενταετούς πλάνου του Green Beverages Group είναι ο διπλασιασμός του τζίρου του ομίλου καθώς και η σημαντική ανάπτυξη της κερδοφορίας του, που θα προέλθουν κυρίως μέσα από στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης στις αγορές του εξωτερικού, καθώς και μέσω περαιτέρω ενδυνάμωσης των επιδόσεων της εταιρίας στην Ελλάδα.

Τα προϊόντα της εταιρίας βρίσκονται ήδη στα ράφια των μεγαλύτερων retailers παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των Carrefour, Ahold-Delhaize, Walmart, Whole Foods, Kroger, Albertsons, αλλά διακινούνται και μέσω σημαντικών online platforms, όπως η Amazon, Ocado, Walmart marketplace κ.ά.

Το σχέδιο συγχώνευσης

Το σχέδιο συγχώνευσης, το οποίο αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ πριν τρεις μέρες, προβλέπει την απορρόφηση των εταιρειών Green Cola Hellas και Green Cola Operations από τη Χήτος ΑΒΕΕ. Πρόκειται για μια κίνηση «σκόπιμη, συμφέρουσα και επωφελή», καθώς θα συντελέσει «στη δημιουργία ενός ενισχυμένου εταιρικού σχήματος σε οικονομικό, επιχειρηματικό και διοικητικό επίπεδο, επιτυγχάνοντας την αρτιότερη οργάνωση, την επίτευξη συνεργιών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δραστηριότητας της απορροφώσας εταιρείας με τη διεύρυνση του πεδίου ανάπτυξής της».

Ο τζίρος του ομίλου που δημιουργείται αναμένεται να προσεγγίσει τα 120 εκατ. ευρώ το 2023 και όπως αναφέρεται στο σχέδιο συγχώνευσης, με το νέο επιχειρηματικό μοντέλο θα μεγιστοποιηθεί η αξία των μετόχων, μέσω από την ενίσχυση των εσόδων και του EBITDA, τη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών και θα επέλθει μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό και στην υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού.

Επιπλέον, η συγχώνευση αναμένεται να οδηγήσει στην καλύτερη διαχείριση των λειτουργιών της Χήτος, δεδομένου ότι θα μπορούν να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι πόροι προς μία κοινή κατεύθυνση. Θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων.

Σχέση ανταλλαγής των μετοχών

Το μετοχικό κεφάλαιο της Χήτος ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 7.031.913,00 ευρώ και διαιρείται σε 2.343.971 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Green Cola Ελλάς ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 3.107.464,80 ευρώ και διαιρείται σε 2.824.968 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Green Cola Operations ανέρχεται σήμερα στο ποσό του 1.571.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 157.100 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.

Κάθε μέτοχος της Green Cola Hellas θα ανταλλάξει 11,706703 παλαιές μετοχές του προς μία νέα μετοχή της Χήτος που θα εκδοθούν συνεπεία της συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της Green Cola Hellas θα λάβουν συνολικά 241.312 νέες μετοχές της Χήτος με την ανταλλαγή των 2.824.968 παλαιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 6,18% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Χήτος.

Κάθε μέτοχος της Green Cola Operations θα ανταλλάξει 1,001459 παλαιές μετοχές του προς μία νέα μετοχή της Χήτος που θα εκδοθούν συνεπεία της συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της Green Cola Operations θα λάβουν συνολικά 156.871 νέες μετοχές της Χήτος με την ανταλλαγή των 157.100 παλαιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 4,02% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Χήτος.

Στο 89,8% οι μέτοχοι της Χήτος

Οι μετοχές της Χήτος θα ακυρωθούν και οι παλαιοί μέτοχοι θα λάβουν μία νέα μετοχή για κάθε 0,66869764 παλαιές μετοχές. Δηλαδή οι μέτοχοι της Χήτος θα λάβουν συνολικά 3.505.277 νέες μετοχές σε αναλογία των 2.343.971 παλαιών μετοχών τους, ήτοι ποσοστό 89,80% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της.

Καθαρή θέση

Η αποτίμηση της εισφερόμενης καθαρής θέσης των απορροφούμενων εταιρειών ανέρχεται στο ποσό των 5.670.961 ευρώ για την Green Cola Hellas και στο ποσό των 3.764.401 ευρώ για την Green Cola Operations. Το μετοχικό κεφάλαιο της Χήτος μετά τη συγχώνευση θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 11.710.380 ευρώ.

Οικονομικά μεγέθη

Με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, οι πωλήσεις της Χήτος κατά την χρήση του 2021, ανήλθαν σε 60,8 εκατ. ευρώ από 51,22 εκατ. ευρώ  το 2020, αυξημένες κατά ποσοστό 18,69% περίπου.

Ωστόσο η κερδοφορία δεν ακολούθησε τη θετική πορεία των πωλήσεων. Συγκεκριμένα το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε το 2021 σε 4,77 εκατ. ευρώ από 6,15 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 22,5%.

Αναφορικά με το αποτέλεσμα μετά φόρων της κλειόμενης χρήσης 2021 αυτό ανήλθε σε κέρδος ποσού 3,75 έναντι επίσης κέρδους ποσού 4,35 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2020, καταγράφοντας ποσοστιαία πτώση 13,8%.

Αντίστοιχα η Green Cola είχε κύκλο εργασιών την ίδια χρονιά, που ανήλθε στα 17,16 εκατ. ευρώ αυξημένο. κατά 16,53%. Η εταιρεία συνεχίζει να είναι ζημιογόνος, εμφανίζοντας αποτελέσματα προ φόρων στις -656,98 χιλ. ευρώ.

Προϊοντικό χαρτοφυλάκιο

Η νέα ενοποιημένη πλέον εταιρία έχει στην κατοχή της τα σήματα ΖΑΓΟΡΙ, ΖΑΓΟΡΙ SPARKLING, ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN, GREEN COLA, GREEN FLAVORS, GREEN MOCKTAILS, ΖΗΡΕΙΑ, καθώς και την αποκλειστική διανομή των σημάτων EVIAN και EVIAN SPARKLING για την εγχώρια αγορά.

Η παραγωγή των προϊόντων της εταιρίας γίνεται σε 5 ιδιόκτητα εργοστάσια στα Ιωάννινα, την Ορεστιάδα και την Κορινθία, ενώ έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εμφιάλωσης μέρους των προϊόντων της (licensee agreement) σε τρίτους εμφιαλωτές τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε σημαντικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή.

Ποιος είναι ο νέος CEO

O Δαμιανός Μπούρκας έχει μακρά προϋπηρεσία, πολλές παραστάσεις και εμπειρία στο χώρο του FMCG και ειδικότερα των beverages τα τελευταία 24 χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εμπειρία και γνώσεις που αποκόμισε μέσα από ποικίλες διευθυντικές θέσεις διευρυμένης ευθύνης κατά τη διάρκεια της έως σήμερα σταδιοδρομίας του. Ειδικότερα τα τελευταία 12 χρόνια εργάστηκε με επιτυχία στην Monster Energy αρχικά, ως Country Manager Greece & Cyprus, και εν συνεχεία σε ποικίλες θέσεις διευρυμένης εμπορικής ευθύνης και πολυπλοκότητας (Regional Commercial Director South East Europe 2012-14, Vice President Commercial East Business Unit 2014-18, Regional Vice President Eastern Europe 2018-21).

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 διατέλεσε Senior Vice President – Central Eastern Europe, Russia, Middle East, North & East Africa με έδρα την Ελλάδα, ενώ παράλληλα υπήρξε και ενεργό μέλος της ηγετικής ομάδας της Monster Energy για την περιφέρεια του EMEA (Europe, Middle East, and Africa).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση εμπειρία και η εξειδίκευσή του κυρίου Μπούρκα στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών και οι ηγετικές του ικανότητες θα συμβάλλουν σημαντικά στη χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης και στην ανάδειξη της εξωστρέφειας του Ομίλου.

Ταυτόχρονα, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση και διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μέσα από την περαιτέρω αξιοποίηση του υφιστάμενου διευρυμένου στελεχιακού δυναμικού της GREEN BEVERAGES GROUP, αλλά και του εμπλουτισμού του μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων όποτε και όπου κριθούν αυτές απαραίτητες.

Η αειφόρα ανάπτυξη του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η ανάδειξη του σε ένα κορυφαίο και πρότυπο εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της GREEN BEVERAGES GROUP.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις