Ακόμη ψηλότερα «πέταξε» το 2022 η χαρτοβιομηχανία Γλάρος της οικογένειας Σκλαβενίτη, αν και δεν κατάφερε να αποφύγει τις πιέσεις σε επίπεδο κερδοφορίας.

Ο τζίρος της Ελληνικής Χαρτοβιομηχανίας Γλάρος ΑΒΕΕ, η οποία συγκεντρώνει όλες τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες των Σκλαβενίτηδων, καθώς και μια σημαντική επενδυτική δραστηριότητα, ανήλθε σε 110,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 26,69% σε σχέση με 87,3 εκατ. ευρώ του 2021.

Σκλαβενίτης: Τι θα παράγει στο πρώην εργοστάσιο της Πίτσος

Τα μικτά κέρδη υποχώρησαν κατά 12,75% στα 17 εκατ. ευρώ από 19,5 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα κέρδη προ φόρων κατέγραψαν μείωση 15,1% στα 16,3 εκατ. ευρώ.

Ανάλογη υποχώρηση σημείωσαν και τα καθαρά κέρδη που ανήλθαν σε 14,1 εκατ. ευρώ από 16,5 εκατ. ευρώ το 2021 (-14,37%).

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της χαρτοβιομηχανίας Γλάρος ανήλθε σε 59,2 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 37,11% σε σχέση με τα 43,2 εκατ. ευρώ του 2021, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας πτώση 20,37% σε σχέση με τα 7,9 εκατ. ευρώ του 2021.

Όσον αφορά το 2023 ως στόχοι ορίζονται η περαιτέρω ανάπτυξη , η μείωση του κόστους – όπου αυτό είναι εφικτό – και η αύξηση της κερδοφορίας. «Η Διοίκηση της Εταιρείας όμως, θα συνεχίσει και θα εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη νέων, υψηλότερων στόχων, για την τρέχουσα χρήση 2023 και για τις επόμενες» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι επιδόσεις των θυγατρικών

Σημειώνεται ότι στον όμιλο Γλάρος, συμφερόντων της οικογένειας, που δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή χαρτικών, ενοποιούνται οι εταιρείες Baker Master, Bonora και Meat House, οι οποίες εξειδικεύονται στα τρόφιμα, καθώς και η ΑΝΙΚΑ Εταιρεία Γενικών Επενδύσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών, με βασική της συμμετοχή στην Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ, δηλαδή την ομώνυμη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η οποία ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, όπως και η GENFROCO Εμπορία Αλιευμάτων, επίσης με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Ειδικότερα, η Baker Master Βιομηχανία Προϊόντων Ζύμης ΑΒΕΕ, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ζύμης και της αρτοζαχαροπλαστικής, θεωρείται η πιο σημαντική θυγατρική του ομίλου, με τον τζίρο της το 2022 να φθάνει τα 21,61 εκατ. ευρώ από 17,1 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 374.696 ευρώ από 325.884 ευρώ την χρήση του 2021.

Η εμπορία, επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία κάθε είδους κρέατος είναι ο σκοπός της Meat House, με τζίρο το 2022 στα 24,14 εκατ. ευρώ από 17,1 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ η εταιρεία BONORA εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και οργάνωσης  εστιατορίων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων και συναφών υπηρεσιών. Ο τζίρος της τελευταίας υποχώρησε το 2022 στα 5,62 εκατ. ευρώ από 9,9 εκατ. ευρώ το 2021.

Από πού προήλθαν οι πωλήσεις

Αν και τα προϊόντα χαρτιού ήταν το κομμάτι της βιομηχανικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συμβολή στον τζίρο, όπως κάθε χρόνο, το 2022 τη μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών παρουσίασε το κρέας.

Συγκεκριμένα στον κύκλο εργασιών του ομίλου το 2022, οι πωλήσεις των προϊόντων χαρτιού ήταν αυξημένες κατά 31,4% στα 40,56 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα οι πωλήσεις για τα προϊόντα ζύμης κινήθηκαν ανοδικά κατά 25,2% στα 20,09 εκατ. ευρώ, ενώ υψηλότερος ήταν ο τζίρος και για τα προϊόντα κρέατος (+42,8%) στα 23,67 εκατ. ευρώ.

Μερίσματα 25 εκατ. ευρώ στην 3ετία

Παρότι για την περσινή οικονομική χρήση το ύψος του μερίσματος που θα αποκομίσουν οι μέτοχοι του ομίλου θα είναι το μισό συγκριτικά με το 2021, ο Γλάρος μόνο γενναιόδωρος μπορεί να χαρακτηριστεί διαχρονικά όσον αφορά τις διανομές κερδών.

Συγκεκριμένα, από το σωρευμένο υπόλοιπο κερδών εις νέο της κλειόμενης χρήσεως 31ης Δεκεμβρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 4.000.000 ευρώ.

Είχε προηγηθεί η διανομή μερίσματος ύψους 8.000.000 ευρώ για το 2021, ενώ στη χρήση του 2020 τα κέρδη που μοιράστηκαν υπό μορφή μερίσματος είχαν ανέλθει σε 13.000.000 ευρώ.

Οι παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή

Στις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή που συνοδεύουν τον ισολογισμό της Γλάρος ΑΒΕΕ σημειώνεται: «Στους επιμέρους λογαριασμούς των απαιτήσεων του ενοποιημένου ισολογισμού περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 4.714 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 4.490 χιλ. περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια του ενοποιημένου ισολογισμού εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 4.490 χιλ. περίπου και τα ενοποιημένα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσεως αυξημένα κατά ευρώ 10 χιλ. περίπου και 15 χιλ. περίπου αντίστοιχα.»

Μία επίσης ενδιαφέρουσα παρατήρηση αφορά συμμετοχή θυγατρικής. Συγκεκριμένα, ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρει: «Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις» του εταιρικού ισολογισμού, περιλαμβάνεται και η αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο συνολικού ποσού ευρώ 4.807.500, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εταιρεία αυτή, λαμβανομένων υπόψη και των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ολοσχερούς απομείωσης (υποτίμησης) της αξίας κτήσης αυτών των μετοχών ποσού ευρώ 4.807.500, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις