Εισαγωγή

Το άρθρο 126 του νόμου 5078/2023, επαναδιατυπώνει την παρ. 6 άρθρου 69 ν. 4957/2022, που αφορά την ασφάλιση φοιτητών κατά την πρακτική άσκηση.

Με την συγκεκριμένη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 69 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), με σκοπό τη νομοτεχνική βελτίωση και επικαιροποίηση της διάταξης στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης και της φοιτητικής μέριμνας. συγκεκριμένα, αποσαφηνίζεται το νομοθετικό πλαίσιο και έτσι

·         καθίσταται ανεμπόδιστη η ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών για τον κίνδυνο ατυχημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την περίοδο που διεξάγουν την πρακτική άσκηση, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου τους, ενώ,

·         παράλληλα, διασφαλίζεται η ασφάλισή τους για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά με άλλες διατάξεις.

Αμοιβή και ασφάλιση της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ
Στον Ν. 4957/22 στο άρθρο 69 (ΣΣ Βλέπε στην συνέχεια), σχετικό με την Ανώτατη Εκπαίδευση, ρυθμίζονται τα θέματα της πρακτικής άσκησης φοιτητών, ως υποχρεωτικής ή προαιρετικής εκπαιδευτικής δραστηριότητος του προγράμματος σπουδών. Ειδικότερα:

Αμοιβή (κόστος) πρακτικής άσκησης
Στην παρ. 7 ορίζεται ότι το ύψος της μηνιαίας αποζημιώσεως για την πρακτική άσκηση σε φορείς του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται στο 80% του νομοθετημένου κατωτάτου βασικού μισθού για πλήρη απασχόληση 40 ωρών την εβδομάδα (και αναλόγως μικρότερο ποσόν για μικρότερη των 40 ωρών απασχόληση).

Στον Νόμο δεν αναφέρεται ως προϋπόθεση η ένταξη ή μη του φοιτητού σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ κ.λπ.

Ορίζεται ότι η αποζημίωση δύναται να καταβάλλεται

·         είτε σε μηνιαία βάση,

·         είτε  με την ολοκλήρωση της πρακτικής ασκήσεως.

Ασφάλιση της πρακτικής άσκησης
Στην παρ. 6, του ιδίου άρθρου, όπως επαναδιατυπώνεται με βάση το άρθρο 126 του ν. 5078/2023, προβλέπεται ότι, οι πάσης φύσεως σπουδαστές, φοιτητές κ.λπ. υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ μόνον για τον κίνδυνο ατυχήματος, με την καταβολή εισφοράς 1% η οποία υπολογίζεται στο τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, ήτοι:

Εάν ο φοιτητής-σπουδαστής δεν καλύπτεται ασφαλιστικά για παροχές ασθενείας εις είδος:

·         Είτε ως άμεσος ασφαλισμένος (π.χ. λόγω παροχής εργασίας κ.λπ.)

·         είτε ως έμμεσο μέλος (της οικογενείας του),

τότε υπάγεται και για τον κλάδο αυτό δηλαδή για παροχές ασθενείας εις είδος στον ΕΦΚΑ, κατά το άρθρο 15 του Ν. 3232/2004, με καταβολή προσθέτου ποσοστού 6,45% ως εισφοράς, επίσης υπολογιζομένου στο τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης κλάσης, ήτοι:

Κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης
Στην παρ. 8 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι το κόστος αποζημιώσεως και ασφαλίσεως των φοιτητών για την πρακτική άσκηση βαρύνει κατά προτεραιότητα τους φορείς υποδοχής (εκτός συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κ.λπ.).

Στην παρ. 9, ορίζεται ότι, η χορήγηση αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν συνιστά λόγο διακοπής άλλων οικονομικών παροχών που χορηγούνται ή ειδικών επιδομάτων ή συντάξεων που λαμβάνουν ή δικαιούνται να λάβουν οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. για άλλους λόγους.

Ν. 4957/2022 Άρθρο 69 Πρακτική άσκηση φοιτητών
1. Στα προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου …………………….

[……………….]

6. Οι φοιτητές που διεξάγουν πρακτική άσκηση, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ.) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος, το κόστος της οποίας βαρύνει αποκλειστικά το φορέα υποδοχής. Για την ασφάλιση παροχών ασθενείας σε είδος, εφαρμόζεται η παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α’ 48). [ΣΣ Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 126 ΝΟΜΟΣ 5078/2023 με ισχύ την 20/12/2023]

7. Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σε φορείς του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του νομοθετημένου κατώτατου βασικού μισθού, εφόσον η πρακτική άσκηση αφορά εκπαιδευτική δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως. Εάν η πρακτική άσκηση αφορά μικρότερο αριθμό ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης διαμορφώνεται αναλογικά σύμφωνα με τις συνολικές ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης. Η αποζημίωση δύναται να καταβάλλεται είτε σε μηνιαία βάση είτε με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της πρακτικής άσκησης.

8. Το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης των φοιτητών για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης βαρύνει κατά προτεραιότητα τους φορείς υποδοχής.

Κατ’ εξαίρεση, το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης δύναται να βαρύνει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων χρηματοδοτούμενων από ίδιους ή ιδιωτικούς πόρους που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. Ειδικά, για τους φοιτητές που διεξάγουν υποχρεωτική πρακτική άσκηση για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών τους σε σχολικές μονάδες ή άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης δύναται να είναι χαμηλότερο από το οριζόμενο στην παρ. 7 και να καλύπτεται αποκλειστικά από πόρους συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή ίδιους πόρους των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. Το ακριβές ύψος της αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Η χορήγηση αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν συνιστά λόγο διακοπής άλλων οικονομικών παροχών που χορηγούνται ή ειδικών επιδομάτων ή συντάξεων που λαμβάνουν ή δικαιούνται να λάβουν οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. για άλλους λόγους.

[…….]

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Οικονομολόγος Σύμβουλος Εργασιακών & Ασφαλιστικών

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts