Κέρδη μετά από φόρους 103,3 εκ. ευρώ σε ενοποιημένο επίπεδο έναντι ζημιών 5,6 εκ. ευρώ το 2022 κατέγραψε το 2023 ο όμιλος MIG, λόγω της θετικής επίδρασης από την διάθεση της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής στην ATTICA.

MIG: Αγόρασε γραφεία στη Σταδίου – Στα 2,8 εκατ. ευρώ το τίμημα

Πλέον τα ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής ανέρχονται σε 121,9 εκ. ευρώ έναντι 10,8 εκ. ευρώ την 31/12/2022. Ο τραπεζικός δανεισμός σε επίπεδο εταιρείας είναι μηδενικός, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού στην Εταιρεία ανέρχονται σε 12,1 εκ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 7,9 εκ. έναντι € 7,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 σημειώνοντας αύξηση 10,5%. Τα αποτελέσματα προ Φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε κέρδη € 0,2 εκ. έναντι ζημιών € 0,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Η θυγατρική RKB παρουσίασε αύξηση πωλήσεων 11,8%, αύξηση του μεικτού κέρδους κατά 26,3%, αύξηση του EBITDA κατά 23,6%, βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά 6,8 ποσοστιαίες μονάδες και προχώρησε στην καταβολή προς τη MΙG ποσού € 4,4 εκ.

Η MIG

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η MIG «εμφάνισε κέρδη € 88,3 εκ. λόγω της θετικής επίδρασης από την πώληση της συμμετοχής της στην ATTICA, έναντι ζημιών € 22,0 εκ. το 2022. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας, παρά τα έκτακτα έξοδα που προέκυψαν στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς, παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% και διαμορφώθηκαν σε € 3,5 εκ., έναντι € 3,6 εκ. το 2022. Στα αποτελέσματα της Εταιρείας περιλαμβάνονται κέρδη από την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ύψους € 0,7 εκ. στα πλαίσια της ενεργητικής διαχείρισης των διαθεσίμων της Εταιρείας, έναντι € 0,2 εκ. το 2022. Η απόδοση των μετοχικών τοποθετήσεων ως ποσοστό του μέσου Επενδεδυμένου Κεφαλαίου ανήλθε σε 35,1% ενώ η απόδοση του χαρτοφυλακίου των τίτλων Σταθερού Εισοδήματος ανήλθε σε 27,5%. Η Εταιρεία στο τέλος του 2023 διατηρούσε μετοχικό χαρτοφυλάκιο ύψους € 4,0 εκ. και χαρτοφυλάκιο τίτλων Σταθερού Εισοδήματος ύψους € 1,8 εκ.

»Τον Ιανουάριο του 2024 η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά γραφείων για εμπορική χρήση επί της οδού Σταδίου 10 και Ομήρου τα οποία μισθώνονται με μακροχρόνιο μισθωτήριο με ικανοποιητικό yield. Παράλληλα συνεχίζεται η Ενεργητική διαχείριση της επένδυσης στην RKB με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η διαχείριση αυτή περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε θέματα εσόδων, εξόδων, διαχείρισης διαθεσίμων, πωλήσεων ακινήτων και νέων επενδύσεων.»

Η RKB

Όσον αφορά την RKB, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας «διαμορφώθηκε σε € 7,9 εκ. έναντι € 7,0 εκ. το 2022 σημειώνοντας αύξηση κατά 11,8%. Αν από τον κύκλο εργασιών του 2022 αφαιρεθεί αυτός που προήλθε από εμπορικά ακίνητα που πουλήθηκαν η αύξηση στον κύκλο εργασιών ανέρχεται σε 15,4%. Το μεικτό κέρδος ανήλθε σε € 4,6 εκ., έναντι € 3,7 εκ. το 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 26,3% εξαιτίας σημαντικών δράσεων μείωσης του λειτουργικού κόστους της εταιρείας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του περιθωρίου κέρδους στο 58,8% έναντι 52,0% το 2022. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε € 3,5 εκ. έναντι € 2,8 εκ. το 2022 σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 23,6%. Η βελτίωση αυτή στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας έδωσε την δυνατότητα στην RKB να προχωρήσει στην καταβολή προς την MΙG ποσού € 4,4 εκ.

»Το 2023 η RKB εμφάνισε καθαρά κέρδη € 0,1 εκ. επηρεαζόμενα σημαντικά από τα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους € 3,6 εκ. Στα πλαίσια λειτουργικών παρεμβάσεων για την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας, της αποτελεσματικής διαχείρισης των εταιρικών πόρων, της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων και της κατεύθυνσης πόρων προς νέα επενδυτικά έργα που ήδη εκτελεί η εταιρεία, συνεχίζεται η ορθολογικοποίηση του αριθμού των εμπορικών κέντρων που διαθέτει με γνώμονα την οικονομική τους επίδοση και τις προοπτικές τους καθώς και την συμβολή τους στα συνολικά αποτελέσματα.

»Η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της RKB εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και την τρέχουσα χρήση με αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας.»

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις