Ανοιχτή επιστολή με θέμα «Εκλογές ΣΕΒ 18ης Ιουνίου 2024, με φυσική παρουσία» στον πρόεδρο του ΣΕΒ, Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, έστειλε η υποψήφια για την προεδρία του ΣΕΒ στις εκλογές της 18ης Ιουνίου, Ιουλία Τσέτη, ζητώντας να ενημερωθεί για τους λόγους για τους οποίους το ΔΣ του Συνδέσμου δεν έδωσε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα μέλη του και αντί αυτού η ψηφοφορία θα γίνει δια ζώσης.

Τσέτη (ΟΦΕΤ): «Το ηθικό επιχειρείν θεμέλιο βιώσιμης ανάπτυξης»

Η κ. Τσέτη εμφανίζεται αντίθετη με την απόφαση όσοι δεν μπορέσουν να παρευρεθούν να μπορέσουν να ψηφίσουν με παραχώρηση εξουσιοδότησης, τονίζοντας πως αυτή η απόφαση «προσβάλει και τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας, αφού ο ΣΕΒ εμφανίζεται να προτιμά την λύση των εξουσιοδοτήσεων από την άμεση μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία των Μελών του». Συνεχίζει προσθέτοντας ότι η «ενθάρρυνση της παραχώρησης εξουσιοδοτήσεων (απορρέουσα από την μη δυνατότητα συμμετοχής παρά μόνα με φυσική παρουσία), δύναται να εγείρει θέματα αμφισβήτησης περί της αυθεντικότητας της ψηφοφορίας».

Καλεί μάλιστα το προεδρείο ως «σύγχρονος ΣΕΒ, να λειτουργήσουμε συμπεριληπτικά ως προς το σύνολο των μελών μας, αποδεικνύοντάς τους στην πράξη πως όπου κι’ αν βρίσκονται, είναι συμμέτοχοι και ευπρόσδεκτοι στην δημοκρατική διαδικασία της ανάδειξης του νέου μας Διοικητικού Συμβουλίου και της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσής μας».

Αναλυτικά η επιστολή της Ιουλίας Τσέτη

Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου,

Μετά και την από 20/05/2024 ηλεκτρονική επικοινωνία μου προς εσάς και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το ίδιο θέμα και η οποία δεν έτυχε καμίας απάντησης, επανέρχομαι αναφερόμενη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο πλαίσιο της οποίας θα διεξαχθεί και η διαδικασία της ανάδειξης του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Καταστατικού του ΣΕΒ, προβλέπεται ότι οι συνεδριάσεις, μεταξύ άλλων, όλων των αποφασιστικών οργάνων του ΣΕΒ συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Συνέλευσης μπορούν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ειδικά για την περίπτωση της Γενικής Συνέλευσης) να διενεργούνται εξ ολοκλήρου ή συνδυαστικά και με τηλεδιάσκεψη ή με άλλο τρόπο πρόσφορο για τη συμμετοχή εκείνων ή όλων των μελών του οργάνου που δεν θα έχουν φυσική παρουσία κατά τη συνεδρίαση.

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτω την σχετική παράγραφο:

«Οι συνεδριάσεις όλων των αποφασιστικών (περιλαμβανομένου του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης) ή συμβουλευτικών συλλογικών οργάνων και συμβουλίων τον ΣΕΒ, μπορούν, μετά από ειδική απόφασή τους προς το σκοπό αυτό, και ειδικά στην περίπτωση της Γενικής Συνέλευσης, εναλλακτικά και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να πραγματοποιούνται εξολοκλήρου ή συνδυαστικά και με τηλεδιάσκεψη ή άλλο τρόπο, πρόσφορο για τη συμμετοχή εκείνων ή όλων των μελών του οργάνου που δεν θα έχουν φυσική παρουσία κατά τη συνεδρίαση»

Στην από 22/05/2024 Πρόσκλησή σας προς τα Μέλη του ΣΕΒ, αναφέρετε ότι «Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των μελών».

Επίσης, με το Άρθρο 21 παράγραφος 8 ταυ Καταστατικού του ΣΕΒ, προβλέπεται άτι κατ’ εξαίρεση για θέματα, μεταξύ άλλων, εκλογής συλλογικών οργάνων οι αποφάσεις λαμβάνονται έγκυρα μόνο με μυστική ψηφοφορία, η οποία μπορεί να διεξάγεται με φυσικό τρόπο ή και με ηλεκτρονικό ή ψηφιακό μέσο, περιλαμβανομένου και του συνδυασμού διαφορετικών τρόπων (εφόσον μετέχουν και μέλη μέσω τηλεδιάσκεψης).

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτω την σχετική παράγραφο:

«Τρόπος λήψης αποφάσεων: Εκτός από τις αποφάσεις τον επόμενου εδαφίου, κάθε άλλη απόφαση της Συνελεύσεως δύναται να λαμβάνεται και με ονομαστική κλήση ή με ανάταση του χειρού ή/και με ηλεκτρονικό ή ψηφιακό μέσο, περιλαμβανομένου και του συνδυασμού διαφορετικών τρόπων (εφόσον μετέχουν και μέλη μέσω τηλεδιάσκεψης) ουδέποτε όμως με βοή. Κατ’ εξαίρεση, για τα παρακάτω θέματα, εφόσον αυτά τεθούν στην Συνέλευση για λήψη απόφασης, οι αποφάσεις λαμβάνονται έγκυρα μόνο με μυστική ψηφοφορία η οποία μπορεί να διεξάγεται είτε με φυσικό τρόπο, ή/και με ηλεκτρονικό ή ψηφιακό μέσο, περιλαμβανομένου και του συνδυασμού διαφορετικών τρόπων (εφόσον μετέχουν και μέλη μέσω τηλεδιάσκεψης): α) εκλογή συλλογικών οργάνων, 6) θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, γ) έγκριση της ετήσιας λογοδοσίας, δ) εκλογή αντιπροσώπων σε εργοδοτική ένωση ε) επιβολή εκτάκτων εισφορών, στ) τροποποίηση του Καταστατικού, ζ) συγχώνευση και η) ίδρυση ενώσεως, προσχώρηση ή αποχώρηση από αυτή του ΣΕΒ».

Στην από 22/05/2024 Πρόσκλησή σας προς τα Μέλη του ΣΕΒ, αναφέρετε ότι «Κάθε μέλος του ΣΕΒ μπορεί να εκπροσωπηθεί σε αυτή από άλλο μέλος με έγγραφη εξουσιοδότηση που απευθύνεται στον Πρόεδρο της».

Καθώς ο δικός μας, ο Σύγχρονος ΣΕΒ, αποτελεί κοιτίδα πρωτοπορίας και δράσεων για την πράσινη ανάπτυξη, του ψηφιακό μετασχηματισμό, την διττή μετάβαση και τα οφέλη της τεχνολογίας στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,

Καθώς η Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου μας,

Καθώς η δυνατότητα συμμετοχής περισσοτέρων Μελών στην Γενική Συνέλευση αλλά και την διαδικασία ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα ενισχύσει την δημοκρατικότητα της διαδικασίας,

Καθώς η απόφαση παραχώρησης εξουσιοδοτήσεων προσβάλει και τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας, αφού ο ΣΕΒ εμφανίζεται να προτιμά την λύση των εξουσιοδοτήσεων από την άμεση μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία των Μελών του,

Θα ήθελα να εκφράσω ότι προχωρώντας με την δυνατότητα συμμετοχής μόνο με φυσική παρουσία των Μελών μας στην διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης:

  • αποκλείουμε την συμμετοχή Μελών μας από την δημοκρατική αυτή διαδικασία,
  • επιβαρύνουμε το ήδη απαιτητικό πρόγραμμά τους και αποθαρρύνουμε την συμμετοχή του,
  • προκαλούμε μία σειρά περιβαλλοντικών συνεπειών,
  • επικοινωνούμε ένα προφίλ που δεν συνάδει με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και πρεσβεύουμε ως Σύνδεσμος,

η δε παράλληλη «ενθάρρυνση» της παραχώρησης εξουσιοδοτήσεων (απορρέουσα από την μη δυνατότητα συμμετοχής παρά μόνα με φυσική παρουσία), δύναται να εγείρει θέματα αμφισβήτησης περί της αυθεντικότητας της ψηφοφορίας.

Παρακαλώ, κατόπιν των ανωτέρω, όπως μου γνωρίσετε τους λόγους που ελήφθη αυτή η απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, και παράλληλα,

Πράξετε τα δέοντα ώστε ως Σύγχρονος ΣΕΒ να λειτουργήσουμε συμπεριληπτικά ως προς το σύνολο των Μελών μας, αποδεικνύοντάς τους στην πράξη πως όπου κι’ αν βρίσκονται, είναι συμμέτοχοι και ευπρόσδεκτοι στην δημοκρατική διαδικασία της ανάδειξης του νέου μας Διοικητικού Συμβουλίου και της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσής μας.

Εν αναμονή της άμεσης απαντήσεώς σας δεδομένου του σύντομου χρόνου διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής μας Συνέλευσης την 18η Ιουνίου 2024, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Μάρμαρα Παυλίδης: Νέα πράξη στο σήριαλ της οικογενειακής διαμάχης για την εταιρεία
Επιχειρήσεις |

Νέο επεισόδιο για την «Μάρμαρα Παυλίδης» - Τα μυστήρια με τον δικηγόρο και το τίμημα της αγοροπωλησίας

Τα αδέρφια Χριστίνα και Κυριάκος Παυλίδης στρέφονται σε βάρος ανώτατου στελέχους της εταιρείας για παραπλάνηση σε σχέση με την αρχική πώληση της