Την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy, σύμφωνα με τη δεσμευτική συμφωνία που είχε συναφθεί πριν τέσσερις μήνες με εταιρείες της Davidson Kempner Capital Management, ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Υπενθυμίζεται ότι με το Galaxy, η Alpha Bank ολοκληρώνει τον πρώτο εμπροσθοβαρή κύκλο εξυγίανσης του ισολογισμού της, αποαναγνωρίζοντας 10,8 δισ. ευρώ μέσω τιτλοποιήσεων.

Επιπλέον, η συναλλαγή προβλέπει τα εξής:

(α) την πώληση στην εταιρεία Airmed Finance του 80% της θυγατρικής της που δραστηριοποιείται στη διαχείριση δανείων, Cepal Υπηρεσιών και Συμμετοχών.

(β) την πώληση στην εταιρεία Foxford Capital L5 DAC του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αξίας 10,8 δισ. ευρώ.

Το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της τράπεζας στοχεύει στην περαιτέρω μείωση του αποθέματος ΜΕΑ με σκοπό την επίτευξη Δείκτη ΜΕΑ σε επίπεδο Ομίλου 7% το 2022 και 2% έως το τέλος του 2024.

Οι επόμενες συναλλαγές

Για να καταστεί εφικτή η μείωση του αποθέματος ΜΕΑ στα προαναφερθέντα επίπεδα, έχουν γίνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για νέες συναλλαγές με συνολική λογιστική αξία προ απομειώσεων άνω των 8 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τιτλοποιήσεων με τη χρήση του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλης», καθώς και άμεσων πωλήσεων κόκκινων χαρτοφυλακίων στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

«Η εμπειρία μας στην απομόχλευση του ενεργητικού μας όσον αφορά ΜΕΑ μέσω επιτυχημένων συναλλαγών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αποτελεί εχέγγυο της αξιοπιστίας της στρατηγικής μας για την επίτευξη των στόχων μας» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ενόψει των νέων συναλλαγών ΜΕΑ, ο Όμιλος στις συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του για την περίοδο που έληξε στις 31.3.2021, ενέγραψε ζημίες απομείωσης 0,3 δισ. ευρώ από δάνεια.

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει την ενσωμάτωση στον υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου ενός σεναρίου πώλησης με βάση τις πιθανότητες ολοκλήρωσης των επιδιωκόμενων συναλλαγών ΜΕΑ, λαμβανομένων υπόψη γεγονότων και περιστάσεων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτρέψουν την ολοκλήρωση μίας συναλλαγής ή να επηρεάσουν τη διαδικασία μέχρι την επίτευξη δεσμευτικών συμφωνιών με επενδυτές.

Όσο θα ωριμάζουν οι νέες συναλλαγές ΜΕΑ και θα εκπληρώνονται προϋποθέσεις/αναβλητικές αιρέσεις και ορόσημα που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών, ο Όμιλος Alpha Bank ενδέχεται να αναγνωρίσει επιπρόσθετες ζημίες απομείωσης δανείων, ώστε να ενσωματώσει στις Οικονομικές Καταστάσεις του το σύνολο του εκτιμώμενου κόστους των συναλλαγών αυτών κατά το 2021 και το 2022.

Οι αναμενόμενες ζημιές

Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις της τράπεζας, οι νέες συναλλαγές ΜΕΑ συνεπάγονται πρόσθετες αναμενόμενες ζημίες από δάνεια ύψους έως και  1,0 δισ. ευρώ περίπου, οι οποίες θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια και θα οδηγήσουν στη μείωση κατά 1,0% του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας.

Αυτή η εκτίμηση λαμβάνει υπόψη τη σημαντική μείωση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού ύψους 3,8 δισ. ευρώ περίπου, καθώς και των ενεργειών εσωτερικής ενίσχυσης κεφαλαίων που περιγράφονται κατωτέρω.

Τέλος επισημαίνεται ότι με στόχο την ενίσχυση των Δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου, η Alpha Bank έχει ξεκινήσει επίσης μία σειρά συναλλαγών ενίσχυσης των κεφαλαίων της, συμπεριλαμβανομένων:

  • Της πώλησης των Θυγατρικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αλβανία.
  • Του σχηματισμού κοινοπραξίας στον Τομέα Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών.
  • Της πώλησης χαρτοφυλακίου ακινήτων.
  • Μία συναλλαγή συνθετικής τιτλοποίησης ενήμερων δανείων.

Η συνδυασμένη επίπτωση αυτών των οργανικών δράσεων ενίσχυσης κεφαλαίων αναμένεται να αυξήσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά 1,2%.

Η νέα CEPAL

Αναφορικά με τη συναλλαγή Galaxy αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση ότι η συνολική αξία του 100% της Νέας Cepal ορίστηκε σε  262 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένου ποσού 11 εκατ. ευρώ, καταβλητέου μόνο εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιηθεί με μόχλευση.

Επιπλέον, η Alpha Bank, ενεργώντας ως διοργανωτής και χρηματοδότης, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development) συμφώνησαν να παράσχουν στη Νέα Cepal μακροπρόθεσμο κοινοπρακτικό δάνειο ποσού  105 εκατ. ευρώ

Συνεπεία των ανωτέρω, η αξία του 80% των μετοχών της Νέας Cepal ανέρχεται σε  120 εκατ. ευρώ περίπου, περιλαμβανομένης της ως άνω υπό όρους καταβολής, και αντιπροσωπεύει την τιμή πώλησης των αντίστοιχων μετοχών. Ποσό  48 εκατ. ευρώ περίπου θα καταβληθεί εντός 18 μηνών.

Ο Όμιλος Alpha Bank διατηρεί τη δυνατότητα αποκόμισης περαιτέρω οφέλους μέσω πρόσθετης απόδοσης έως του ποσού των  68 εκατ. ευρώ υπό την αίρεση της επίτευξης προκαθορισμένων στόχων.

Σημειώνεται ότι η τράπεζα έχει συνάψει σύμβαση μακροχρόνιας διαχείρισης σε αποκλειστική βάση με τη Νέα Cepal για τη διαχείριση των υφιστάμενων ΜΕΑ Λιανικής Τραπεζικής και Επιχειρηματικής Τραπεζικής στην Ελλάδα, καθώς και αντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις κατά τα πρότυπα της αγοράς [περιλαμβανομένων των Βασικών Δεικτών Αποδοτικότητας (Key Performance Indicators – KPIs), αποζημιώσεων κ.λπ.], θα είναι 13 έτη, με δυνατότητα επέκτασης.

Οι ομολογίες του Galaxy

Ως προς τους όρους της τιτλοποιήσης, η ανακοίνωση εξηγεί ότι το 51% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας μεταβιβάστηκε σε εταιρεία που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner.

Από το υπόλοιπο 49%, η Alpha Bank θα διακρατήσει το 5% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο διατήρησης κινδύνου, ενώ η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών σκοπεύει να διανείμει το 44% των αντίστοιχων ομολογιών που θα κατέχει στους μετόχους της, υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών κανονιστικών και εταιρικών εγκρίσεων.

Μετά τη συναλλαγή o Όμιλος Alpha Bank θα εγγράψει στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Ζημία μετά από Φόρους που εκτιμάται σε  2,1 δισ. ευρώ περίπου.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου Alpha Bank, που με ημερομηνία αναφοράς την 31.3.2021 ανέρχονταν σε  8 δισ. ευρώ, θα μειωθούν κατά το αντίστοιχο ποσό και κατά την ίδια ημερομηνία αναφοράς θα ανέλθουν σε  5,9 δισ. ευρώ.

Λαμβανομένης υπόψη της μείωσης των σταθμισμένων για τον κίνδυνο στοιχείων του Ενεργητικού σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η αντίστοιχη μείωση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά τις 31.3.2021 υπολογίζεται σε 2,8% περίπου.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις