Μάλλον θα έχετε ήδη διαβάσει την ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την λειτουργία της νέας Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ).

Η νέα ΑΠΕΔ θα παρέχει ψηφιακές υπογραφές, είτε νέας γενιάς (άυλες) είτε κλασσικής μορφής (USB token). Μέσω της νέας ΑΠΕΔ, όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν προσωπικά πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής, διάρκειας τριών ετών, αποκτώντας ψηφιακή υπογραφή.

Η λειτουργία της ΑΠΕΔ είναι ένα καλό βήμα και ας μην περάσει απαρατήρητη. Βεβαίως, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι άυλες ψηφιακές υπογραφές θα είναι διαθέσιμες σε ένα μεγάλο ποσοστό του ενεργού πληθυσμού κάτω από αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Με άλλα λόγια, λίγη υπομονή και οι πολίτες που συμμετέχουν και εμπλέκονται στις οικονομικές δραστηριότητες θα έχουν γρήγορα και σωστά (και κυρίως άνευ κόστους) στα  χέρια τους τις άυλες ψηφιακές υπογραφές.

Μια Μαρίνα στον Κορινθιακό

Την προηγούμενη φορά ο ένας και μοναδικός που είχε εμφανιστεί στην πρώτη φάση δεν επανήλθε και προφανώς και δεν κατέθεσε στη συνέχεια δεσμευτική οικονομική προσφορά. Ο λόγος για την Μαρίνα Ιτέας.

Τώρα, ξαναβγαίνει και φαίνεται πως υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον. Άλλωστε, πάνω σε αυτό το ενδιαφέρον «στάθηκε» το ΤΑΙΠΕΔ και προχωρά και πάλι στη πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Ιτέας.

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε σαράντα (40) έτη κατ’ ελάχιστο και η ακριβής διάρκεια της θα καθοριστεί από το Ταμείο στην πρόσκληση υποβολής προσφορών που πρόκειται να εκδοθεί στη Β’ Φάση, εκείνη των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών. Επιπλέον, στη σύμβαση παραχώρησης μπορεί και να θεσπιστεί δικαίωμα προαίρεσης του Ταμείου για την περαιτέρω παράταση της διάρκειας της παραχώρησης για επιπλέον 10 έτη, κατά το μέγιστο. Αλλά, και για αυτό το δικαίωμα θα έχουμε νεότερα στη Β΄ Φάση.

Τα δεδομένα: Η Μαρίνα Ιτέας – στην Ιτέα Φωκίδας- καταλαμβάνει θαλάσσια έκταση της τάξεως των 26.000 τ.μ. , η χερσαία ζώνη  είναι περίπου 24.700 τ.μ. και έχει δυνατότητες ελλιμενισμού 146 σκαφών μικρού και μεσαίου μεγέθους. Η εγκατάσταση είναι ολοκληρωμένη ως προς τα λιμενικά έργα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι χερσαίες υποδομές. Η λιμενολεκάνη είναι επαρκώς προστατευμένη και είναι δυνατός ο ελλιμενισμός ορισμένων megayacht. Η εγκατάσταση δεν είναι επεκτάσιμη. Προβλέπονται επίσης 60 θέσεις σκαφών στη χερσαία ζώνη.

Η μονάδα του ΤΑΙΠΕΔ και το παρεμπόριο

Στις αρχές του χρόνου μια απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για μια προέγκριση Τεχνικού Δελτίου Έργου προκάλεσε μαζί ενδιαφέρον συνοδευόμενο από έκπληξη.

Ο λόγος; Το Τεχνικό Δελτίο Έργου αφορούσε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) για το Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των ελέγχων της αγοράς για την πάταξη του παραεμπορίου ΟΠΣ ΔΙ.ΜΕ.Α. (όπου ΟΠΣ σημαίνει Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα και ΔΙ.ΜΕ.Α είναι το αρτικόλεξο της Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς).

Αλλά, τι σχέση μπορεί να έχει το ΤΑΙΠΕΔ με μια υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και μάλιστα, με μια υπηρεσία με ελέγχους στην αγορά και την πάταξη του παραεμπορίου; Εύλογη η απορία. Και στο σημείο αυτό χρειάζονται διευκρινίσεις.   Τον περασμένο Νοέμβριο  η Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας  αποφάσισε να προχωρήσει στην ένταξη 19 μεταρρυθμίσεων και έργων ύψους 2,5 δις ευρώ στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή όρισε το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέα ωρίμασης, διενέργειας του διαγωνισμού και παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων των έργων αυτών.

Η επιλογή του ΤΑΙΠΕΔ ως φορέα ωρίμασης κυρίως για έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η τεχνογνωσία του στην επιτάχυνση υλοποίησης των έργων και αποφόρτιση των υπουργείων. Με δύο λόγια, η Επιτροπή εκτίμησε ότι με την υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ στις  διοικητικές δομές, αναμένεται να επιτευχθεί η στενή παρακολούθηση, ο συντονισμός και η διασφάλιση της απόδοσης των συμβούλων με στόχο τη ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων.

Το έργο: Μέσα σε αυτά τα έργα – τα 16 από τα 19 είναι έργα των Υπουργείων Υγείας, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (“Ελλάδα 2.0”) -ήταν και εκείνο της  καταπολέμησης παραεμπορίου και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.  Το έργο εξακολουθεί να ανήκει στη δικαιοδοσία του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και το μόνο που έχει αναλάβει να κάνει η νέα αυτόνομη επιχειρησιακή μονάδα του ΤΑΙΠΕΔ είναι η ταχύτατη στο πλαίσιο του δυνατού ωρίμαση.

Πάντως, για όλους όσοι δεν το γνωρίζουν η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) αποτελεί έναν ενοποιημένο και ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό, με έμφαση στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πεδίο εφαρμογής του, εντάσσεται η προστασία της εσωτερικής αγοράς, η οποία συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, στην προστασία του καταναλωτή από επικίνδυνα παράνομα αγαθά και υπηρεσίες που διακινούνται και προσφέρονται στο εσωτερικό της χώρας, στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, μέσω της καταπολέμησης των παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας και διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, στη δημιουργία υπεραξίας των εμπορικών σημάτων, στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Το Ψηφιακό Μέγαρο

Ένα μικρό απόσπασμα που ακολουθεί αφορά ένα έργο που θα αλλάξει πολλά πράγματα στη λειτουργία ενός από τους εμβληματικούς φορείς πολιτισμού της ελληνικής πρωτεύουσας, το Μέγαρο Μουσικής (Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών- ΟΜΜΑ): «Ο ΟΜΜΑ ως ένας από τους σημαντικότερους οργανισμούς στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης, δε θα μπορούσε να μείνει εκτός των εξελίξεων του ψηφιακού κόσμου. Επενδύοντας σε αυτή την προσπάθεια στοχεύει με το παρόν έργο να εξελιχθεί, να μετασχηματιστεί ψηφιακά (digital transformation) αναβαθμίζοντας παράλληλα τις παλιές υποδομές του και να προσφέρει ακόμα καλύτερες υπηρεσίες στο κοινό του και να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός εθνικά και διεθνώς.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία θεωρείται ιδανική καθώς υπάρχει η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό «digital transformation» μονόδρομος για όλες τις εταιρείες και οργανισμούς αν θέλουν να επιβιώσουν στην σύγχρονη εποχή.

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΜΜΑ θα χρειαστούν οι παρακάτω ενέργειες:

• Αναβάθμιση Δικτυακού Εξοπλισμού

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού

• Αναβάθμιση δικτυακής πύλης

• Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς του πολίτες

• Δημιουργία εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα

• Προμήθεια – εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος CRM

• Δημιουργία εφαρμογών για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στον οργανισμό

• Υλοποίηση και παραμετροποίηση εφαρμογών εσωτερικών διαδικασιών».

Το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού θα προχωρήσει αφού έχει λάβει και τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Ειδικά, ως προς το σκέλος της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες προβλέπεται και η δυνατότητα Pay-Per-View και view on Demand μέσω internet. Μάλιστα, επιλεγμένες παραστάσεις του Μεγάρου μπορούν να προβληθούν και online κατόπιν πληρωμής «εικονικού» εισιτηρίου και να την δει ο επισκέπτης από την συσκευή του και μέσα από την Mobile εφαρμογή.  Και δεν είναι η μόνη αλλαγή στη σχέση πολιτών και Μεγάρου. Το εξελιγμένο σύστημα της αγοράς εισιτηρίων αλλά και η δυνατότητα e-Συνδρομών.

Ο Σύμβουλος

Το ΤΑΙΠΕΔ αναζητά Σύμβουλο Υλοποίησης με αποδεδειγμένη εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης και υλοποίησης σύνθετων έργων μεγάλης κλίμακας που αφορούν σε ακίνητα και υποδομές, για το έργο της παρακολούθησης της εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

 Έρευνα και Καινοτομία στην Ξάνθη

Η νέα τάση της  αδιαμεσολάβητης ενημέρωσης φαίνεται να έχει υιοθετηθεί από ένα πλήθος επιχειρήσεων και στην Ελλάδα με αυθεντικό και πρωτότυπο περιεχόμενο ιδίας παραγωγής μέσα από δικά τους μέσα και με προώθηση στα πιο επιδραστικά social media. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Sunlight Group  και του blog που εκείνη διαθέτει.  Το τελευταίο στη διεύθυνση: https://blog.systems-sunlight.com/?c=rnd είναι αποκλειστικά αφιερωμένο σε σειρά καινοτόμων ερευνητικών έργων, στα οποία η εταιρεία προσφέρει τεχνογνωσία, καθώς και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Σε μια από τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις στο blog γίνεται αναλυτική παρουσίαση και εξοπλισμό. Αυτό το Blog είναι αφιερωμένο σε τέτοιου είδους έργα όπως το ELECTRACCUM.

Όπως μπορεί κανείς να διαβάσει : «Αντικείμενο του ELECTRACCUM είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η πειραματική αξιολόγηση μιας ολοκληρωμένης διάταξης ηλεκτροδιάλυσης (ΗΔ) για τον καθαρισμό των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής μονάδας της Sunlight στην Ξάνθη. Το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης) και σκοπός του είναι να:

•      πραγματοποιείται καθαρισμός των υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία του εργοστασίου ώστε το νερό που χρησιμοποιεί η Sunlight για την παραγωγή των προϊόντων της να επιστρέφεται στο περιβάλλον, και συγκεκριμένα να αξιοποιείται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις κοντά στο εργοστάσιο.

•      αντικατασταθεί η τρέχουσα διαδικασία καθαρισμού νερού στη Sunlight, η οποία απαιτεί απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού και αποτύπωμα άνθρακα, με αποτέλεσμα αφενός να γίνεται καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και αφετέρου να ελαχιστοποιείται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας.

•      ανακτώνται πολύτιμος μόλυβδος και θειϊκά ιόντα του νερού μέσω της διαδικασίας καθαρισμού με στόχο την επαναχρησιμοποίησή τους στην παραγωγή, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα λειτουργικά κόστη και την κατανάλωση φυσικών πόρων». Κλείνοντας, και μια ειδική αναφορά στην ηλεκτροδιάλυση. Η τελευταία είναι μια ώριμη τεχνολογία καθαρισμού υγρών αποβλήτων, αλλά οι υπάρχουσες εφαρμογές για ιόντα μολύβδου και θειϊκά ιόντα είναι μικρής κλίμακας και πειραματικές. Αντιθέτως, το σύστημα ΗΔ που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ELECTRACCUM, στοχεύει στην προσομοίωση βιομηχανικών προτύπων λειτουργίας – όπως το δικό μας. Στόχος είναι η Sunlight Group να συνεχίσει να ενισχύει το μοντέλο κυκλικής οικονομίας και τους βασικούς της στόχους βιωσιμότητας, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την προηγμένη τεχνογνωσία της εταιρείας.

Η πλατφόρμα

Σε αναρτήσεις του ΤΑΙΠΕΔ στα social media  ( ιδιαίτερα στο Linkedin) συναντούμε συχνά το όνομα μιας εταιρείας. Τόσο στην ηλεκτρονική δημοπρασία (e-Auction IX) για την αξιοποίηση του παραθαλάσσιου ακινήτου στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας ή του ακινήτου στις Γούρνες του Ηρακλείου (δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα) όπως αναφέρεται στις αναρτήσεις αξιοποιήθηκε η υπηρεσία e-Auctions της Business Exchanges S.A., θυγατρική της Eurobank Holdings. Και η πλατφόρμα όχι μόνο κάνει καλά τη δουλειά της αλλά φαίνεται ότι διπλασιάζει και τις τιμές των δημοπρασιών.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Inside Stories
H ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, ο ανασχηματισμός και τι… παίζει με τη Volterra
Inside Stories |

H ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, ο ανασχηματισμός και τι… παίζει με τη Volterra

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία που έχει κινήσει ο κατασκευαστικός όμιλος AVAX για την αποεπένδυση του από τον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ενέργειας καθώς και από τις ΑΠΕ, όπως αναφέρουν πηγές του ΟΤ.

Το πλαφόν στις τιμές του ρεύματος, τα νέα projects στην Πάτρα, η ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Inside Stories |

Το πλαφόν στις τιμές του ρεύματος, τα νέα projects στην Πάτρα, η ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Δικαιωμένοι δηλώνουν στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ από τα νέα μέτρα που σχεδιάζει να προτείνει η Ευρ. Επιτροπή μεθαύριο Τετάρτη καθώς η πρόταση του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για επιβολή πλαφόν στην τιμή λιανικής ρεύματος, όχι απλά περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη αλλά επεκτείνεται και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Oι επενδύσεις της EBRD στην Ελλάδα και η δημοσίευση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων «χωρίς επιφυλάξεις»
Inside Stories |

Oι επενδύσεις της EBRD στην Ελλάδα και η δημοσίευση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων «χωρίς επιφυλάξεις»

«Η συμβολή της EBRD στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας ήταν και συνεχίζει να είναι καταλυτική ειδικά σε κρίσιμους τομείς όπως αυτός της ενέργειας αλλά και της γενικότερης ρευστότητας στην αγορά μέσω έξυπνων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως για παράδειγμα το trade facilitation για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για το 2022 και 2023, η EBRD σχεδιάζει ακόμα μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις».

Οι συστάσεις Στουρνάρα στους servicers, το τουριστικό project των 750 εκατ. στη Σαρωνίδα, τα κρυπτονομίσματα και οι «χήρες και τα ορφανά»
Inside Stories |

Οι συστάσεις Στουρνάρα στους servicers, το τουριστικό project των 750 εκατ. στη Σαρωνίδα, τα κρυπτονομίσματα και οι «χήρες και τα ορφανά»

«Τα χρηματιστήρια και οι μετοχές δεν είναι για τις χήρες και τα ορφανά», είχε πει κάποτε πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Υπεράνθρακες ο θησαυρός των υπερεσόδων για τη ΔΕΗ…
Inside Stories |

Υπεράνθρακες ο θησαυρός των υπερεσόδων για τη ΔΕΗ…

Η χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το πόρισμα της ΡΑΕ αναφορικά με την έρευνα της στους καθετοποιημένους ομίλους ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούσε στο μέγεθος των πρόσθετων εσόδων τους κατά τη διάρκεια της κρίσης την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Μαρτίου 2022 αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα επιβληθεί το τέλος 90% επί αυτών των ποσών:

Το joint venture με το Αμπου Ντάμπι, η ελληνογαλλική συμμαχία για την ανάπτυξη, η πανδημία και ο… Μάικ Τάισον
Inside Stories |

Το joint venture με το Αμπου Ντάμπι, η ελληνογαλλική συμμαχία για την ανάπτυξη, η πανδημία και ο… Μάικ Τάισον

Μια μεγάλη κίνηση έκανε η Ελλάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Υπέγραψε joint venture ύψους 4 δισ. ευρώ μεταξύ της ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με τον αντίστοιχο ταμείο του Εμιράτου. Κι επειδή η ελληνική πλευρά «έχει στενότητα», σ’ αυτή τη φάση όλα τα λεφτά θα τα βάλει το Αμπού Ντάμπι.

Το πόρισμα της ΡΑΕ, η κυβερνητική αποστολή στις ΗΠΑ και οι νέες αφίξεις ξένων αλυσίδων στον τουρισμό
Inside Stories |

Το πόρισμα της ΡΑΕ, η κυβερνητική αποστολή στις ΗΠΑ και οι νέες αφίξεις ξένων αλυσίδων στον τουρισμό

Το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τα υπερέσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Μαρτίου 2022 βρίσκονται από την Παρασκευή στο γραφείο του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα.