Πρόταση για μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό την διανομή στους μετόχους, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα θέματα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Unibios που είναι προγραμματισμένη για τις 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Διαβάστε επίσης: Unibios: Στόχος οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης με σύμμαχο την καθαρή ενέργεια

Επιπλέον, στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται και η έγκριση νέου προγράμματος ιδίων μετοχών.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την από 22ης Ιουλίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341, για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

1 Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2021 (1.1.2021 μέχρι 31.12.2021), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Απόφαση για διάθεση των εταιρικών κερδών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2021.

Διαβάστε επίσης: Unibios: Επιστροφή στα κέρδη το 2021

3. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2022.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2022 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

6. Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021), σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 100 του νόμου 4548/2018 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του νόμου 4548/2018 για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της.

8. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που είτε αυτή ορισθεί ανεξάρτητη είτε η Συνέλευση επιθυμεί τον καθορισμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 όπως ισχύει. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

9. Υποβολή εκθέσεων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 4607/2020. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017. .

10. Πρόταση για Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 4548/2018 με σκοπό την διανομή στους μετόχους.

11. Νέο Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών για δυο χρόνια από την λήξη του υφισταμένου.

12. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), την 16-9-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επικαιρότητα