Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατέγραψε ο Ομιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ όπως προκύπτε από τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2022, γεγονός που αποδίδεται στις βελτιωμένες επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Η ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή (ταμειακά διαθέσιμα € 1,126.9 εκ. στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2022), διασφαλίζοντας την υλοποίηση των επενδυτικών πλάνων του Ομίλου, αλλά και την ευχέρεια αξιοποίησης νέων ευκαιριών.

Διαβάστε επίσης – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αναδιάρθρωση αρμοδιοτήτων – Νέο εκτελεστικό μέλος του ΔΣ ο Πέτρος Σουρέτης

Διαβάστε επίσης: Γ. Περιστέρης: «Σε πορεία ισχυρής ανάπτυξης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ»

Αναλυτικά:

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε € 2.762,0 εκ. σε σύγκριση με € 700,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

– Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα € 649,7 εκ. έναντι € 398,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω της αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας.
– Ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα € 152,7 εκ. έναντι € 124,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της σταδιακής αποκατάστασης της κίνησης στους αυτοκινητοδρόμους μετά την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας.
– Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό,τα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε € 2.076,4 εκ. έναντι € 220,0 εκ.την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγής ΑΠΕ, αλλά και λόγω της πλήρους ενοποίησης των εταιρειών ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (από 14.02.2022).

Λειτουργική κερδοφορία

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε € 404,8 εκ. έναντι € 212,7 εκ. το εννεάμηνο του 2021, αντικατοπτρίζοντας το διαφορετικό μείγμα εσόδων.

Συγκεκριμένα:
• Στον τομέα της κατασκευής το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε € 45,4 εκ. έναντι 37,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021
• Στον τομέα των παραχωρήσεων το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα € 82,8 εκ. έναντι € 76,0 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021
• Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα € 296,2 εκ. έναντι € 103,9 εκ.

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) 1 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους διαμορφώθηκαν σε € 243,8 εκ. ευρώ έναντι € 113,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 133,2 εκ. έναντι € 37,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε € 68,5 εκ. για το εννεάμηνο του 2022 έναντι € 4,9 εκ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας εννεαμήνου 2022 έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα2 συνολικού ποσού (ζημιά) €24,7 εκ. έναντι ζημίας € 9,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα αντίστοιχα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων2 που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε € 93,2 εκ., έναντι € 14,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου κατά την περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022 ανήλθαν σε € 280 εκ., έναντι € 77 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατευθυνόμενες κυρίως στον τομέα ΑΠΕ.

Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας εννεαμήνου 2022 έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα συνολικού ποσού (ζημιά) €24,7 εκ., που οφείλονται σε:

α) Κέρδος € 21,5 εκ. ευρώ, το οποίο αναγνωρίσθηκε συνεπεία της απόκτησης του ελέγχου της ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και αφορά σε μη επαναλαμβανόμενο γεγονός,

β) Κέρδος € 7,0 εκ. από την αποτίμηση των προθεσμιακών συμβολαίων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και

γ) Ζημία € 53,2 εκ. από τη μείωση της εύλογης αξίας του ενσωματωμένου παραγώγου (έναντι ζημίας € 9,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021).

Δανειακές υποχρεώσεις

Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου στις 30.09.2022 ανήλθαν σε € 2.694,4 εκ. έναντι € 2.596 εκ. στις 31.12.2021. Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα) ήταν την 30η Σεπτεμβρίου 2022, € 1.567,6 εκ. έναντι € 1.231,7 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2021, με την αύξηση να αποδίδεται στην ανάλωση ταμειακών διαθεσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου στον τομέα ενέργειας. Σημειώνεται ότι το Καθαρό Χρέος1 κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2022 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022 που είχε διαμορφωθεί στα € 1.608,8 εκ..

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2022 παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε € 1.126,9 εκ.. Ο συντελεστής Καθαρό Χρεος1 / Προσαρμοσμένο EBITDA1 (LTM) στο τέλος του τρίτου τριμήνου του έτους διαμορφώθηκε σε 3.0x έναντι 3.8x στο τέλος του 2021, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας του Ομίλου. Το σύνολο του Ενεργητικού και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθαν σε € 5.865,0 εκ. και € 1.082,6 εκ. αντίστοιχα, σε σύγκριση με € 4.812,4 εκ. και € 871,3 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλους τους τομείς

Το συνολικό κατασκευαστικό ανεκτέλεστο παραμένει στο ιστορικό υψηλό των € 4,8 δισ.. Συγκεκριμένα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων διαμορφώνεται στα € 2,7 δισ., έναντι € 2,5 δισ. στο τέλος του 2021. Περαιτέρω, ο Όμιλος αναμένει προς υπογραφή συμβάσεις νέων έργων ύψους € 2,1 δισ..

Με βάση τα έργα που σχεδιάζονται και έχει ανακοινωθεί πως προωθούνται προς δημοπράτηση, εκτιμάται πως η κατασκευαστική δραστηριότητα θα ενισχυθεί περαιτέρω το επόμενο χρονικό διάστημα. Σχετικά με τον τομέα παραχωρήσεων, οι διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους (Νέα Οδός και Κεντρική Οδός) κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους αυξήθηκαν σε σχέση με την περασμένη χρονιά κατά 21,0% σε συνέχεια της άρσης των περιορισμών στην κυκλοφορία που είχαν επιβληθεί λόγω πανδημίας.

Σημειώνεται ότι τα επίπεδα κυκλοφορίας πλέον έχουν ξεπεράσει τα αντίστοιχα του 2019 (+3,8% έναντι 9Μ2019).

Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο τέλος του Σεπτεμβρίου ήταν 895,3 MW, ενώ περίπου 1,2 GW νέων έργων στην Ελλάδα βρίσκονται αυτή την στιγμή στο στάδιο της κατασκευής ή είναι έτοιμα προς κατασκευή.

Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ κατά το εννεάμηνο του 2022 σημείωσε αύξηση κατά 14,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σε συνέχεια των βελτιωμένων ανεμολογικών συνθηκών, αλλά και του γεγονότος ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2021 ένας αριθμός πάρκων ήταν σε δοκιμαστική λειτουργία κι άρα είχε μειωμένη παραγωγική ικανότητα.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των δύο (2) Θερμοηλεκτρικών Μονάδων συνολικής ισχύος 588 MW, καθώς και της εμπορίας και προμήθειας, κατέχοντας στην προμήθεια ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μερίδιο 7,3%.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ολοκλήρωσε εντός του τρέχοντος εννεαμήνου την υλοποίηση της από 12.07.2021 συμφωνίας για την απόκτηση του επιπλέον 50% και 75% των μετοχών των εταιρειών ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ αντίστοιχα, οι οποίες πλέον ενοποιούνται πλήρως ως θυγατρικές με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Ενίσχυση κερδοφορίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022

Σε επίπεδο τριμήνου, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το τρίτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε € 1.300,4 εκ. έναντι € 261,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πλήρη ενοποίηση των θυγατρικών ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Επίσης αυξημένα παρουσιάζονται τα έσοδα του τομέα κατασκευών, αλλά και των παραχωρήσεων λόγω. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 για το τρίτο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε € 186,6 εκ. έναντι € 76,4 εκ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2021, δεδομένης της αύξησης των εσόδων σε όλους τους λειτουργικούς τομείς.

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) 1 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε € 124,5 εκ. ευρώ έναντι € 45,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα κέρδη προ φόρων για το τρίτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε € 85,7 εκ. έναντι € 25,0 εκ. κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Προοπτικές / Outlook Σε συνέχεια των βελτιωμένων αποτελεσμάτων του εννεαμήνου, αναμένεται μια αντίστοιχα βελτιωμένη εικόνα και για το σύνολο του έτους σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Πιο αναλυτικά:
• Στον τομέα της κατασκευής η δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει ενισχυμένη με βάση τα έργα που έχουν ήδη δημοπρατηθεί, αλλά και από την εκκίνηση νέων έργων τις επόμενες περιόδους. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων έργων, αλλά και η προσεκτική εκτέλεση και συνεχής παρακολούθηση αναμένεται να διατηρήσουν την κερδοφορία σε υγιή επίπεδα.
• Στον τομέα των παραχωρήσεων, αναμένεται σημαντική ενίσχυση τις επόμενες περιόδους, καθώς προχωράει η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου συνολικού ύψους € 4,5 δισ., αλλά και από την πιθανή εξασφάλιση νέων έργων στο πλαίσιο των ευκαιριών που παρουσιάζει η αγορά.
• Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στις ΑΠΕ συνεχίζεται με το έργο του Καφηρέα να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του και το έργο της Αμφιλοχίας να είναι πλέον υπό κατασκευή. Στο κομμάτι της θερμικής παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού οι συνθήκες της αγοράς παραμένουν ευμετάβλητες με τον Όμιλο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Green