Μείωση 23,99% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΚΤΕΡ το εννιάμηνο του 2022, καθώς ανήλθε σε 12.324.257,33 ευρώ έναντι 16.215.369,54 ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Διαβάστε επίσης: ΕΚΤΕΡ: Ανέλαβε έργο 1,22 εκατ. ευρώ στην Τζια

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, «κατά την προηγούμενη χρήση είχαν υπογραφεί κατασκευαστικά συμβόλαια σημαντικού προϋπολογισμού, των οποίων όμως οι προθεσμίες αποπεράτωσης ήταν βραχύβιες, γεγονός που επηρέασε αναλόγως τον κύκλο εργασιών. Ο όμιλος εμφανίζει σήμερα ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών άνω των 100 εκ. ευρώ, έναντι ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών 26εκ. ευρώ την 31.12.2021, έχοντας αναλάβει εντός της χρήσης νέα κατασκευαστικά συμβόλαια σημαντικού προϋπολογισμού και μέσου συμβατικού χρόνου αποπερατώσεως τα τρία (3) έτη.»

»Τα συμβόλαια αυτά είναι σε αρχικό στάδιο εργασιών και θα επηρεάσουν θετικά τον κύκλο εργασιών κατά το επόμενο διάστημα. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 1.447.619,98 το ενιάμηνο του 2022, έναντι κερδών ποσού € 1.983.274,51 της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη μείωση του κύκλου εργασιών. Σημειώνεται επίσης ότι σημαντικός παράγοντας της οριακής μείωσης των μικτών κερδών, κατά την 30.09.2022, αποτελεί η γενικότερη αύξηση των τιμών στα υλικά κατασκευής, απόρροια τόσο των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα από την πανδημία του Covid-19, όσο και των προβλημάτων της ενεργειακής κρίσης που επέφερε η έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

»Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, σε ενοποιημένη βάση, το ενιάμηνο του 2022, διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 666.262,87 έναντι κερδών ποσού € 1.259.278,42 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η μεταβολή είναι απόρροια της μεταβολής των μικτών κερδών, ενώ περιορίζεται από την αύξηση των εσόδων εκμετάλλευσης που οφείλεται κυρίως στην είσπραξη ποσών βάσει αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων.

»Σε επίπεδο Ομίλου τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 283.691,10 έναντι κερδών ποσού € 933.240,26 το ενιάμηνο του 2021. Πέραν των προαναφερόμενων, σημειώνεται ότι τα χρηματοοικονομικά έξοδα είναι αντίστοιχα μεταξύ των περιόδων αναφοράς, ενώ υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση από τα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.»

Τραπεζικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις leasing (μακροπρόθεσμες – βραχυπρόθεσμες)

«Κατά την 30.09.2022 οι τραπεζικές υποχρεώσεις καθώς και οι υποχρεώσεις από συμβάσεις Leasing του Ομίλου έχουν αυξηθεί σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 κατά το ποσό των € 2.246.236,71. Την 30.09.2021 ανήλθαν σε ποσό € 3.638.229,16 ενώ την 30.09.2022 διαμορφώθηκαν σε ποσό € 5.884.465,87.

»Η μεταβολή οφείλεται στη λήψη μεσοπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους 4 εκ ευρώ, με την παράλληλη εφάπαξ αποπληρωμή του υπολοίπου που υπήρχε την 31.12.2021 των προγραμμάτων επιστρεπτέων προκαταβολών, καθώς και των δόσεων των δανείων και της υφιστάμενης χρηματοδοτικής μισθώσεως εμπροθέσμως. Η ύπαρξη ρευστότητας, συνολικού ποσού άνω των 11 εκ ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, η οποία υπερκαλύπτει τις δανειακές υποχρεώσεις, αποτελεί διοικητική απόφαση προκειμένου ο Όμιλος να διατηρεί συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες χρηματοδότησης των υπό εκτέλεση έργων, όπου απαιτείται.

»Από την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών διαφαίνεται ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν επηρεαστεί μέχρι τις 30.09.2022 σημαντικά από την ενεργειακή κρίση και το διαμορφούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον μετά την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία. Η Διοίκηση θεωρεί ότι μέσω της αναθεώρησης των συμβάσεων των υπό εκτέλεση έργων, θα εξομαλυνθούν οι πληθωριστικές πιέσεις του κόστους κατασκευής των έργων, ώστε η τελική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου να μην είναι ιδιαιτέρως σημαντική.

»Επίσης, η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων, από την είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων καθώς και από τις εισροές των χορηγούμενων δανείων, προσδίδει στον Όμιλο τη ρευστότητα που χρειάζεται, ώστε να επιτύχει ανταγωνιστικές τιμές κατά την αγορά των απαιτούμενων υλικών, μέσω προκαταβολών ή προαγορών.

»Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας ενημέρωσης και στον βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί, η Διοίκηση εκτιμά ότι μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν υφίσταται αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς της, δεδομένου του ύψους του ανεκτέλεστου μέρους των ανατεθειμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, σε συνδυασμό και με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου.»

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διανέμει μέρισμα 0,24 ευρώ ανά μετοχή για το 2023
Επιχειρήσεις |

Μέρισμα 0,24 ευρώ ανά μετοχή από τα «Ελληνικά Χρηματιστήρια» για το 2023

Μέρισμα 0,24 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει η «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ» για τη χρήση του 2023, μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13 Ιουνίου 2024. Το άνω ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.498.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες […]

Ιουλία Τσέτη -Πρόεδρος & CEO ΟΦΕΤ: Ονειρεύομαι έναν γρήγορο, συμμετοχικό ΣΕΒ. Να φύγει το «γκρίζο» από τον τόπο
Επιχειρήσεις |

Ιουλία Τσέτη -Πρόεδρος & CEO ΟΦΕΤ: Ονειρεύομαι έναν γρήγορο, συμμετοχικό ΣΕΒ. Να φύγει το «γκρίζο» από τον τόπο

Ο ΟΤ συνομιλεί με την κ. Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρο και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), μέλος ΔΣ του ΣΕΒ και δύο φορές αναγορευμένη Επίτιμη Διδάκτωρ Φαρμακευτικής – από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών