Με θηριώδεις υποχρεώσεις κοντά στο μισό δισ. ευρώ το 2022, ποσό το οποίο έχει αυξηθεί μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι το μέλλον της Avramar γίνεται λίγο πιο φωτεινό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, «κλείδωσε» η εκταμίευση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης ύψους 20 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες, που θα οδηγήσει στη σύσταση ενεχύρου επί όλων των μετοχών της εταιρείας και στην εκκίνηση της διαδικασίας πώλησής της.

Η ανάγκη εξεύρεσης ρευστού για την Avramar, όπως είχε αναφέρει χθες ο ΟΤ, είναι μεγάλη και παρότι το πολυσυζητημένο δάνειο των 20 εκατ. ευρώ δεν θα βελτιώσει σημαντικά τις ταμειακές ροές της εταιρείας εκτιμάται ότι θα της δώσει «ανάσα» για το επόμενο δίμηνο.

Το ενδιαφέρον

Όσον αφορά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αρχικό ενδιαφέρον για τον όμιλο Avramar, που προήλθε από τη συγχώνευση των τριών μεγαλύτερων εταιρειών της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, του Νηρέα, της Σελόντα και Ανδρομέδα με μετόχους το κρατικό επενδυτικό fund Mubadala και το αμερικανικό fund Amerra Capital, λέγεται ότι υπάρχει.

Ωστόσο μένει να φανεί εάν τα δύο ξένα funds από Ευρώπη και ΗΠΑ, τα οποία κατά πληροφορίες έχουν επιδείξει αυτό το ενδιαφέρον, θα προχωρήσουν σε έμπρακτες κινήσεις όταν η Deloitte, ως σύμβουλος των τραπεζών, θα εκκινήσει επί της ουσίας τη διαδικασία πώλησης, κάτι που δεν θα αργήσει εφόσον πέσουν οι υπογραφές για το δάνειο-γέφυρα. Επίσης μένει να φανεί και το εάν η εταιρεία εξαγοραστεί εν συνόλω ή κοπεί σε «κομμάτια».

Το «κούρεμα»

Η κατάσταση που έχει περιέλθει η «ναυαρχίδα» της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις του 2022, οι οποίες αναρτήθηκαν χθες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στο τέλος του 2022 ανήλθαν σε 307,1 εκατ. ευρώ ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις στα 493,9 εκατ. ευρώ, με τις οφειλές σε προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις να ανέρχονται σε 185,9 εκατ. ευρώ.

Παρότι εκ των πραγμάτων τα νούμερα αυτά έχουν ξεπεραστεί, δείχνουν και το ύψος του «κουρέματος», αλλά και των άλλων διευκολύνσεων που θα απαιτήσει ο υποψήφιος επενδυτής.

Αθέτηση όρων δανειακών συμβάσεων

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της Avramar, στις οποίες σημειωτέο το κείμενο της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή δεν εμφανίζεται, «στις 31 Δεκεμβρίου 2022 η εταιρεία αθέτησε ορισμένους όρους των δανειακών συμβάσεων, που σχετίζονται κυρίως με την οικονομική θέση και απόδοση της εταιρείας και του ομίλου καθώς και με υποχρεώσεις για την αναδιάρθρωση των ελληνικών εταιρειών του ομίλου Avramar που λειτουργούν στην Ελλάδα».

Ως αποτέλεσμα, των πολλαπλών ρητρών σταυροειδούς αθέτησης υποχρεώσεων των δανειακών τους συμβάσεων, ο όμιλος έχει αναταξινομήσει τις εν λόγω δανειακές υποχρεώσεις ύψους 264,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την αναταξινόμηση, ο όμιλος εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 44,5 εκατ. ευρώ.

Στη χρήση του 2022 ο όμιλος εμφάνισε πωλήσεις 399,3 εκατ. ευρώ από 184,11 εκατ. ευρώ το 2021 (αύξηση 116,9%) που οφείλεται στην ενσωμάτωση των πωλήσεων της πρώην ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε καθώς και στα έσοδα της θυγατρικής AVRAMAR EMΠΟΡΙΚΗ που ενσωματώθηκαν στο τέλος του 2021.

Για σκοπούς συγκρισιμότητας (like-to-like) εάν ληφθούν υπόψιν και τα έσοδα του 2021 των παραπάνω θυγατρικών εταιρειών, τότε σημειώνεται αύξηση ύψους 75,35 εκατ. ευρώ (23,26%) του κύκλου εργασιών από 323,9 εκατ. ευρώ το 2021 σε 399,25 εκατ. ευρώ το 2022. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών αλλά και των ποσοτήτων στο ολόκληρο ψάρι, λαβράκι και τσιπούρα, όπως επισημαίνεται.

Ο όμιλος σημείωσε ζημίες 29,2 εκατ. ευρώ το 2022, με συνέπεια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας να καταστεί μικρότερο από το μισό του μετοχικού της κεφαλαίου, με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 119 του 4548/2018.

Μάλιστα, λόγω ανεπάρκειας σε κεφαλαίο κίνησης, ο όμιλος δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στις συμβατικές του υποχρεώσεις που απέρρεαν από τις δανειακές συμβάσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, οι οποίες περιλαμβάνουν αποπληρωμές κεφαλαίου και τόκων 29 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής των δανείων.

Μείωση εσόδων το 2023 λόγω Τουρκίας

Εντός του 2023, η διοίκηση αναπροσάρμοσε τις παραδοχές τιμολόγησης και αναθεώρησε την στρατηγική της καταλήγοντας σε ένα νέο Επιχειρηματικό Σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατάσταση της αγοράς και επικεντρώνοντας στη βελτίωση της κερδοφορίας και στη δημιουργία λειτουργικών ταμειακών ροών.

Ωστόσο, οι δύσκολες παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες το 2023 και ο υψηλός πληθωρισμός των τροφίμων επηρέασαν αρνητικά το κόστος παραγωγής και την κατανάλωση ψαριών στις ευρωπαϊκές αγορές, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του όγκου και των εσόδων της Avramar το 2023. Το γεγονός αυτό επηρέασε αρνητικά την ταμειακή κατάσταση του ομίλου μειώνοντας τη ρευστότητά του.

Οι κύριοι συντελεστές που οδήγησαν στα παραπάνω είναι οι εξής:

– Ο αυξημένος ανταγωνισμός από την Τουρκία που της απέφερε αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά 7%, γεγονός το οποίο συνδυάστηκε με ταυτόχρονη μείωση της ζήτησης των ψαριών από Έλληνες παραγωγούς κατά 14% το 2023 έναντι των αντιστοίχων πωλήσεων στο 2022.

– Οι υψηλές τιμές πώλησης που παρουσιάζουν τα ελληνικά ψάρια έναντι των τουρκικών.

Ταυτόχρονα η εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρμογή του προφίλ του ιχθυοπληθυσμού, με πώληση πλεονάζουσας βιομάζας (excess biomass) 1.658 τόνων, με ζημία 5,9 εκατ. ευρώ και θανάτωση (culling) 1.411 τόνων αποθέματος με ζημία 9,5 εκατ. ευρώ. Ενώ τον περασμένο Ιούνιο προχώρησε στην πώληση του κτιρίου και των εγκαστάσεών της στο Κορωπί έναντι τιμήματος 3,5 εκατ. ευρώ από την οποία συναλλαγή το κέρδος ανήλθε σε 0,3 εκατ. ευρώ.

Ουσιώδης αβεβαιότητα χωρίς την ενδιάμεση χρηματοδότηση

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις «δεδομένης της αναμενόμενης παροχής μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής πληρωμών για έξι μήνες και των συνεχιζόμενων συζητήσεων με τις τράπεζες, η διοίκηση έχει την πεποίθηση ότι η επιτυχής επίλυση της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων θα επιτευχθεί τους επόμενους μήνες.

Με βάση τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η διοίκηση για την ενδιάμεση χρηματοδότηση, η επικαιροποιημένη πρόβλεψη των ταμειακών ροών των ελληνικών εταιρειών του ομίλου Avramar για το 2024 δείχνει ότι θα υπάρχει επάρκεια σε ρευστότητα για την κάλυψη των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Παρά το γεγονός αυτό, η πιθανή αδυναμία της εταιρείας να ολοκληρώσει μια αναχρηματοδότηση του συνόλου των συμβατικών της υποχρεώσεων σε σχέση με τις δανειακές της υποχρεώσεις και να λάβει βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας και του ομίλου».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις