Σε έκτακτη γενική συνέλευση την 4η Νοεμβρίου 2021 συγκαλεί η Folli Follie τους μετόχους της προκειμένου να εγκρίνουν την τροποποιημένη συμφωνία εξυγίανσης – μεταβίβασης επιχείρησης της εταιρείας όπως αυτή τροποποιήθηκε κατόπιν των υποδείξεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 345/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διορίστηκε ειδική εντολοδόχος, η οποία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση θα ασκήσει κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση το δικαίωμα παράστασης και ψήφου αντί των μετόχων που αναφέρονται στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 345/2021 απόφασης και οι οποίοι
εκπροσωπούν συνολικά 63,67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και δεν συμμετείχαν ή καταψήφισαν την Συμφωνία Εξυγίανσης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαρτίου 2021, προς τον σκοπό υπερψήφισης του ως άνω θέματος ημερησίας διάταξης.

Συνεπώς, οι προβλέψεις και διαδικασίες της παρούσας πρόσκλησης (περί συμμετοχής, αντιπροσώπευσης κλπ.) δεν ισχύουν για τους μετόχους, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 345/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίασή του, την 5η Οκτωβρίου 2021, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 4η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του εξής μοναδικού θέματος:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση της από 31.12.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρείας, όπως αυτή τροποποιήθηκε κατόπιν των υποδείξεων της υπ’ αριθμ. 186/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει των άρθρων 99 επ. και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), όπως τροποποιηθείς ίσχυε κατά τον χρόνο υπογραφής της Συμφωνίας Εξυγίανσης, έγκριση των ειδικότερων όρων και συμφωνιών αυτής και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υπογραφή όλων των συμβάσεων και την διενέργεια όλων εν γένει των πράξεων και ενεργειών σε εκτέλεση της από 31.12.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε κατόπιν των υποδείξεων της υπ’ αριθμ. 186/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης – σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας – απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 4ης Νοεμβρίου 2021, καλούνται οι μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 15η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι το ανωτέρω αναφερόμενο».

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Ράπανος – Θα δώσουμε δάνεια με ευρωπαϊκά κριτήρια υγιούς χρηματοδότησης
Οικονομία |

Ράπανος: Δάνεια με ευρωπαϊκά κριτήρια υγιούς χρηματοδότησης

Ο πρόεδρος της ΕΕΤ καλεί την Πολιτεία να δώσει κίνητρα για επιχειρηματικές συγχωνεύσεις, λέγοντας πώς οι τράπεζες επιθυμούν να διοχετεύσουν την αυξημένη ρευστότητα αλλά με κανόνες υγιούς χρηματοδότησης και σύμφωνα με τα κριτήρια που επιβάλλουν οι ρυθμιστικές αρχές

Ψάλτης (PwC Ελλάδας)  – Αναγκαίος ο ESG μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις |

Ψάλτης (PwC Ελλάδας): Αναγκαίος ο ESG μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της PwC μέχρι το 2025 αναμένεται ο τριπλασιασμός των επενδυτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη που θα κατευθυνθούν αποκλειστικά σε εταιρείες που θα πληρούν τα κριτήρια ESG.

Σταϊκούρας – Οι τράπεζες δίνουν αλλά όχι στην «επιθυμητή ένταση και έκταση»
Επιχειρήσεις |

«Γκάζια» Σταϊκούρα σε τράπεζες για ενίσχυση της δανειοδότησης επιχειρήσεων

Όπως σημείωσε «η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο financing gap , το οποίο φθάνει το 14%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 4%. Επίσης, το 22% των αιτήσεων για δάνειο που υποβάλλουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα απορρίπτεται, ενώ το αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό είναι 8%»