Σύντομη Περίληψη Έργου

Ο σκοπός μας στο συγκεκριμένο έργο είναι, αφού πρώτα λάβουμε υπόψη όλους τους άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τις εκλογικές επιδόσεις των υποψηφίων βουλευτών, να εξετάσουμε αν η δραστηριοποίησή τους στο Twitter μπορεί να τους αποφέρει επιπλέον εκλογικά οφέλη. Για τον σκοπό αυτό συνδυάζουμε δεδομένα από το Twitter, την Ελληνική Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών 2019, τα εκλογικά αποτελέσματα στις Βουλευτικές Εκλογές το 2019 και το 2015 και άλλα, συμπληρωματικά δεδομένα. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι οι εκλογικές επιδόσεις των υποψηφίων εξαρτώνται από την εκλογική τους απόδοση στις προηγούμενες εκλογές, από τον εσωκομματικό ανταγωνισμό στην εκλογική τους περιφέρεια, από τις θέσεις που κατείχαν στον πολιτικό στίβο και από το πλήθος των τηλεοπτικών τους εμφανίσεων. Τέλος, βρίσκουμε ότι ο αριθμός των προβολών των δημοσιεύσεων των υποψηφίων στο Twitter έχει θετική επίδραση στις εκλογικές τους επιδόσεις, ιδιαιτέρως όταν οι υποψήφιοι είναι ήδη αναγνωρίσιμοι.

Περιγραφή Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Για την εκτίμηση της εκλογικής απόδοσης των υποψηφίων χρησιμοποιούμε τη διαφορά των σταυρών που έλαβαν οι υποψήφιοι/ες, από τους σταυρούς που θα λάμβανε ο μέσος υποψήφιος σε μία εκλογική περιφέρεια με τον ίδιο αριθμό υποψηφίων και τον ίδιο μέγιστο αριθμό σταυρών. Αρχικά, από το Διάγραμμα 1, διαπιστώνουμε ότι η εκλογική απόδοση των υποψηφίων παρουσιάζει ισχυρή θετική συσχέτιση με την εκλογική τους απόδοση στις προηγούμενες εκλογές (εφόσον συμμετείχαν και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις).

Επίσης, η εκλογική απόδοση των υποψηφίων ενός κόμματος σε μία εκλογική περιφέρεια εξαρτάται και από τον εσωκομματικό ανταγωνισμό και πιο συγκεκριμένα, από το ποσοστό των διεκδικήσιμων σταυρών, δηλαδή των σταυρών που δεν είναι δεσμευμένοι από τους/τις υποψήφιους/ες που συμμετείχαν και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση (θεωρώντας ότι θα κερδίσουν ξανά ένα μεγάλο μέρος των σταυρών που είχαν κερδίσει).  Στο Διάγραμμα 2, παρουσιάζουμε την εκτιμώμενη μεταβολή στην εκλογική απόδοση των υποψηφίων, ανάλογα με το ποσοστό των διεκδικήσιμων σταυρών.

Σημειώνουμε, ότι αθροιστικά οι δύο παράγοντες που ήδη παρουσιάσαμε (εκλογική απόδοση των υποψηφίων το 2015 και ποσοστό διεκδικήσιμων σταυρών) εξηγούν πάνω από το 50% της μεταβλητότητας της εκλογικής απόδοσης των υποψηφίων το 2019. Πλεονέκτημα έχουν και οι υποψήφιοι που κατείχαν σημαντικές θέσεις και αξιώματα στον πολιτικό στίβο. Επίσης, σημαντική θετική επίδραση στην εκλογική απόδοση των υποψηφίων έχει το πλήθος των τηλεοπτικών τους εμφανίσεων, ενώ φαίνεται ότι και το φύλο των υποψηφίων παίζει ρόλο, με τους άνδρες να έχουν ένα μικρό αλλά στατιστικά σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των γυναικών.

Όσον αφορά στα δεδομένα του Twitter, εφαρμόσαμε μια καινοτόμο μέθοδο στην οποία λαμβάνουμε υπόψη τους ακόλουθους (followers) των υποψηφίων και τους ακόλουθους όσων έκαναν αναδημοσίευση (retweet) τις δημοσιεύσεις των υποψηφίων, έτσι ώστε να εκτιμήσουμε τον αριθμό των χρηστών του Twitter που είχε τη δυνατότητα να δει (potential views) κάθε δημοσίευση (tweet) των υποψηφίων. Αθροίζοντας τις (δυνητικές) προβολές όλων των δημοσιεύσεων για κάθε υποψήφιο/α, κατασκευάζουμε ένα δείκτη συνολικής απήχησης του/της στο Twitter (Twitter Views).

Από την ανάλυση των δεδομένων, βρίσκουμε ότι ο αριθμός των προβολών των δημοσιεύσεων των υποψηφίων στο Twitter έχει θετική επίδραση στις εκλογικές τους επιδόσεις. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι η επίδραση της δραστηριοποίησης των υποψηφίων στο Twitter στην εκλογική τους απόδοση εξαρτάται από την αναγνωρισιμότητα τους. Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 3, η επίδραση των προβολών των δημοσιεύσεων των υποψηφίων στο Twitter στην εκλογική τους απόδοση γίνεται όλο και πιο σημαντική όσο αυξάνεται η αναγνωρισιμότητα των υποψηφίων.

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι η υψηλή εκλογική απόδοση δεν είναι από μόνη της ικανή συνθήκη για την εκλογή των υποψηφίων, γιατί ακόμα και αν τα έχουν πάει περίφημα στις εκλογές και έχουν κερδίσει τον εσωκομματικό ανταγωνισμό, μπορεί το κόμμα τους να μην καταφέρει να κερδίσει ούτε μία έδρα στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Επίσης, η υψηλή εκλογική απόδοση δεν είναι ούτε αναγκαία συνθήκη, καθώς είναι δυνατόν να εκλεγούν υποψήφιοι που έχουν αρνητική εκλογική απόδοση (δηλαδή έχουν συγκεντρώσει λιγότερους σταυρούς από το μέσο υποψήφιο). Αυτό συμβαίνει κυρίως για υποψηφίους του πρώτου κόμματος που καταλαμβάνουν έδρες κατά την τελευταία φάση της κατανομής των εδρών (δηλαδή των αδιάθετων εδρών που λαμβάνει το πρώτο κόμμα ως bonus). Η σχέση της εκλογικής απόδοσης με την εκλογή ή όχι των υποψηφίων παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4 όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε και μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η υψηλή εκλογική απόδοση δεν είναι ούτε ικανή ούτε αναγκαία συνθήκη για την εκλογή των υποψηφίων.

 Παραδείγματα Εφαρμογής των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Τα ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ερευνητική κοινότητα αλλά μπορούν να έχουν και πιο πρακτικές εφαρμογές. Ερευνητικά, η εργασία μας μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια σειρά εκλογικών μελετών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο τόσο ως προς τη μεθοδολογία της όσο και ως προς τα ίδια τα ερευνητικά ευρήματά της. Τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγει η έρευνα ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκλογική απόδοση των υποψηφίων, θα μπορούσαν να μελετηθούν και σε άλλες βουλευτικές εκλογές τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες με παρόμοιο εκλογικό σύστημα. Ειδικά σε χώρες που η χρήση του Twitter είναι πιο διαδεδομένη θα μπορούσε το τελευταίο να παίζει και πολύ μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ρόλο στην εκλογική απόδοση των υποψηφίων.

Εκτός από την ερευνητική αξιοποίηση τους, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής μπορούν να είναι χρήσιμα στους τομείς του πολιτικού μάρκετινγκ και του πολιτικού μάνατζμεντ. Οι μελλοντικοί υποψήφιοι βουλευτές, αλλά και τα κόμματα ή επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, θα μπορούσαν βασισμένοι στα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας να οργανώσουν πιο αποδοτικές προεκλογικές εκστρατείες και να επικοινωνήσουν καλύτερα με το εκλογικό σώμα, αξιοποιώντας τα νέα μέσα και τις δυνατότητές τους. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να έρθουν πιο κοντά στην κοινωνία και τις ανάγκες της, συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα στην καλύτερη λειτουργία της πολιτικής αντιπροσώπευσης.

Ειδικά όσοι/ες θα ήθελαν να είναι υποψήφιοι/ες στις επόμενες βουλευτικές εκλογές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ευρήματά μας για να κάνουν μία εκτίμηση των πιθανοτήτων που έχουν. Για παράδειγμα, ενώ είναι μικρή η πιθανότητα να έχουν υψηλή εκλογική απόδοση νέοι υποψήφιοι/ες που δεν είχαν προηγούμενες θέσεις ή αξιώματα στον πολιτικό στίβο, η πιθανότητα επιτυχίας μπορεί να αυξηθεί σημαντικά υπό ορισμένες συνθήκες. Για παράδειγμα, αν κάποιοι/ες που ήταν υποψήφιοι/ες στις προηγούμενες εκλογές δεν θέτουν εκ νέου υποψηφιότητα με το ίδιο κόμμα στην ίδια εκλογική περιφέρεια στις επόμενες εκλογές, αφήνουν πίσω τους ψηφοφόρους που μπορούν να διεκδικηθούν από νέους υποψήφιους. Επιπλέον, μαζί με τη δραστηριοποίηση σε πιο παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας (π.χ. οι τηλεοπτικές εμφανίσεις), η δραστηριοποίηση στα νέα μέσα επικοινωνίας μπορεί να έχει θετική επίδραση, ιδίως όταν οι υποψήφιοι είναι ήδη αναγνωρίσιμοι.

*Ιωάννης Ανδρεάδης (ΕΥ), Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.,

*Ευαγγελία Καρτσουνίδου, Μεταδιδάκτορας

* Δήμητρα Παπαξάνθη, Υπ. Διδάκτορας

Σχετικές Δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις

Kartsounidou, E., Papaxanthi, D., & Andreadis, I. (2022). Measuring the impact of candidates’ tweets on their electoral results. Journal of Information Technology & Politics, 1–15. https://doi.org/10.1080/19331681.2022.2069181

Papaxanthi, D., Kartsounidou, E., & Andreadis, Ι. (2020a). The Impact of Candidates’ Tweets on their Electoral Success. ECPR Virtual General Conference 2020, 24-28 July 2020.

Papaxanthi, D., Kartsounidou, E., & Andreadis, Ι. (2020b). The Impact of Candidates’ Tweets on their Electoral Success. Greek Politics after the Three Elections of 2019. Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 2-3 November 2020.

Πλαίσιο Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Academia
Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για το 5G
Academia |

Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για το 5G

Μια νέα, ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανέλαβε η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας στο YouTube το κανάλι “Auth Engineering”. Στόχος της είναι να συμμετέχει με εξωστρέφεια στον δημόσιο διάλογο ενημερώνοντας επιστημονικά για θέματα που συζητούμε στην καθημερινότητά μας.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση στα Οικονομικά και τα Χρηματοοικονομικά
Academia |

Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση στα Οικονομικά και τα Χρηματοοικονομικά

Η χρήση πολλών νέων αρχιτεκτονικών Machine Learning που δεν απαιτούν αδικαιολόγητα μεγάλα σύνολα δεδομένων, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόμενη κατεύθυνση στην οικονομική πρόβλεψη